Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring geldt voor de website www.magnecaps.be

Takeda Belgium (‘Takeda’) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en stelt daarom alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met het volgende beleid. Door een bezoek te brengen aan deze website aanvaardt u de in dit beleid beschreven handelwijze en stemt u ermee in.

Door Takeda verzamelde persoonsgegevens en gegevensbronnen
Wanneer u deze website bezoekt, kan de volgende informatie automatisch worden verzameld:

 • technische informatie, onder meer het internetprotocoladres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer aan te sluiten op het internet, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser-plug-intypes en -versies, besturingssysteem en -platform;
 • informatie over uw bezoek, onder meer de volledige URL-klikstroom (Uniform Resource Locator) naar, door en van deze website (inclusief datum en uur), paginaresponstijden, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactiegegevens (zoals bladeren, klikken en mouse-overs) en methoden die gebruikt worden om van de pagina weg te bladeren.

Takeda kan ook samenwerken met derden (zoals zakelijke partners, onderaannemers voor technische dienstverlening, reclamenetwerken, leveranciers van statistieken en leveranciers van zoekgegevens) en kan van deze derde partijen informatie over u ontvangen.

Takeda verzamelt, verwerkt en gebruikt nog andere persoonsgegevens wanneer u deze informatie vrijwillig aan ons geeft via deze website, zoals:

 • uw naam, titel, adres en andere contactgegevens zoals e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
 • uw functie/rol en, in voorkomend geval, gegevens van uw werkgever en/of van de instelling of het kantoor waar u werkt/praktijk houdt;
 • informatie over uw expertise, onderzoeksterreinen en specialisme;
 • informatie die u over uzelf en/of anderen geeft om de aard van uw vraag te beschrijven. Het is echter van het grootste belang dat u ons geen persoonsgegevens of gevoelige persoonsgegevens verstrekt over patiënten, aan de hand waarvan deze patiënten kunnen worden geïdentificeerd, tenzij die patiënten u daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Tijdens het verzamelen van uw persoonsgegevens zal Takeda u laten weten of de gevraagde informatie verplicht moet worden gegeven of vrijwillig mag worden verstrekt. Als u bepaalde informatie niet wenst te geven, kan dit van invloed zijn op het gebruik van bepaalde middelen en is het mogelijk dat Takeda u bepaalde diensten niet kan verlenen.

Hoe worden uw persoonsgegevens door Takeda gebruikt?
Takeda zal de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden:

 • het verstrekken van informatie en diensten die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld informatie over een product van Takeda;
 • het melden en monitoren van gegevens over ongewenste voorvallen en reacties die u via de website hebt gemeld;
 • het verstrekken van dergelijke informatie, diensten en/of materialen per telefoon, post, e-mail en/of persoonlijk bezoek, volgens de door u vermelde voorkeuren;
 • het organiseren van enquêtes
 • het organiseren van wedstrijden.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Takeda verwerkt persoonsgegevens om een of meer van de volgende redenen:

 • in bepaalde gevallen kan Takeda u toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken. Indien u daarvoor toestemming geeft, kunt u achteraf uw toestemming weer intrekken door contact met ons op te nemen zoals wordt beschreven in het hoofdstuk ‘Contact opnemen met Takeda’. We wijzen u erop dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op verwerkingen die reeds hebben plaatsgevonden.
 • In andere gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn om een toepasselijke wet- of regelgeving na te leven of om een contract dat voor u geldt te kunnen uitvoeren. U kunt er niet voor kiezen om van deze verwerking te worden uitgesloten. Als u daar toch voor kiest, kan dit beletten dat wij een contractuele verplichting jegens u nakomen.
 • In nog andere gevallen kan Takeda uw persoonsgegevens verwerken op grond van rechtmatige belangen van Takeda. U hebt het recht om dergelijke verwerkingen van uw persoonsgegevens te laten uitsluiten. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Contact opnemen met Takeda’.

Met wie wisselt Takeda uw persoonsgegevens uit?
Takeda kan uw persoonsgegevens delen binnen de Takeda Groep (dat zijn de dochterondernemingen/verbonden ondernemingen, de uiteindelijke houdstermaatschappij en de dochterondernemingen/verbonden ondernemingen van de houdstermaatschappij) wanneer dat nodig is voor een legitiem zakelijk doel of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld de veiligheid van geneesmiddelen/patiënten).

Takeda kan uw persoonsgegevens uitwisselen met dienstverleners waarop Takeda een beroep doet voor dienstverlening in zijn naam, onder meer het verstrekken van informatie en diensten die u hebt aangevraagd (ISIT Providers, publiciteitsagentschappen).

Takeda heeft met die dienstverleners contractuele afspraken gemaakt die hen verbieden uw persoonsgegevens te gebruiken of te delen behalve wanneer dat noodzakelijk is om de overeengekomen diensten namens Takeda uit te voeren of om te voldoen aan de geldende wetgeving.

Takeda behoudt zich het recht voor uw persoonsgegevens te delen wanneer Takeda zijn activiteiten of activa geheel of gedeeltelijk zou verkopen, in licentie geven of overdragen. Wanneer een dergelijke verkoop, licentiegeving of overdracht zou plaatsvinden, zal Takeda alles in het werk stellen om de begunstigde ertoe aan te zetten uw persoonsgegevens te gebruiken op een manier die strookt met dit beleid.

Takeda deelt uw persoonsgegevens niet met derden met het oog op hun marketing- of reclamedoeleinden.

Mogelijk moet Takeda uw persoonsgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, toezichthouders en/of rechtbanken, als dat noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische of regelgevingsvereiste.

Sommige bedrijven uit de Takeda Groep en/of dienstverleners kunnen gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER‘) met wetten die uw persoonsgegevens mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden. Voor die overdrachten verzekert Takeda dat alle noodzakelijke garanties werden ingesteld en dat alle geldende wetten en regels worden nageleefd.

Hoe worden uw persoonsgegevens door Takeda beschermd?

Takeda zal redelijke en passende fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Hoewel wij ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we verlies, misbruik of wijziging van uw gegevens niet volledig uitsluiten, en elke gegevensoverdracht is voor uw eigen risico. Wij wijzen u erop dat het onmogelijk is de veiligheid te garanderen van gegevens die via het internet worden doorgegeven.

Hoelang bewaart Takeda uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden slechts bijgehouden zolang als dat nodig is voor de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld, afhankelijk van de plaatselijke wet- en regelgeving en van legitieme zakelijke behoeften.

Uw rechten
Personen in de EU hebben bepaalde rechten van betrokkenen waarvoor mogelijk beperkingen gelden. Deze rechten zijn onder meer het recht om: (i) toegang te vragen tot hun persoonsgegevens en deze te laten corrigeren of verwijderen; (ii) een verwerkingsbeperking op te leggen of bezwaar te opperen tegen de verwerking van hun persoonsgegevens; en (iii) het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Als u een van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, verzoeken wij u vriendelijk dit te melden via de onderstaande contactgegevens. Personen in de EU hebben ook het recht om bij hun lokale autoriteit voor gegevensbescherming klacht in te dienen betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens.

U hebt het recht Takeda te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken met het oog op marketingdoeleinden. Takeda zal u doorgaans laten weten (voordat wij uw gegevens verzamelen) of wij van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken en of wij van plan zijn uw gegevens daartoe aan derden bekend te maken. U hebt het recht een dergelijke vorm van verwerking te voorkomen en u kunt dit recht uitoefenen door Takeda op eender welk ogenblik te laten weten dat u dergelijke marketing niet wenst te ontvangen. Wanneer u dit recht wenst uit te oefenen, verzoeken wij u om de functie ‘uitschrijven’ in het desbetreffende bericht te gebruiken of het hoofdstuk ‘Contact opnemen met Takeda’ verderop te raadplegen.

Andere belangrijke informatie
Onze website bevat koppelingen naar andere websites van derden. Het hier beschreven privacybeleid geldt niet voor die websites. Zorg ervoor dat u de juridische informatie en het privacybeleid controleert van elke website die u bezoekt.

Google Analytics
Takeda maakt gebruik van Google Analytics, een analyse-instrument aan de hand waarvan eigenaars van websites inzicht verwerven in de manier waarop bezoekers zich gedragen op hun website. Klanten van Google Analytics krijgen inzage in een hele reeks rapporten over de manier waarop de interactie van bezoekers met hun website verloopt zodat ze deze kunnen verbeteren. Google Analytics verzamelt anonieme informatie. Het instrument brengt verslag uit over trends, zonder individuele bezoekers te identificeren.

Google Analytics Cookies
Net als veel andere diensten maakt ook Google Analytics gebruik van eigen cookies om de interactie van bezoekers te volgen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals het uur waarop het bezoek plaatsvindt, of de bezoeker de website reeds eerder heeft bezocht en welke website de bezoeker naar de webpagina heeft doorverwezen. Browsers delen eigen cookies niet met andere domeinen.

Gebruik van IP-adres
Elke computer en elk apparaat dat op het internet is aangesloten, krijgt een uniek nummer, het zogenoemde IP-adres (IP staat voor internetprotocol). Aangezien deze nummers doorgaans worden toegewezen in blokken volgens land, kan een IP-adres vaak worden gebruikt om na te gaan vanuit welk land en vanuit welke stad een computer aansluiting zoekt op het internet. Google Analytics verzamelt de IP-adressen van websitebezoekers om de eigenaars van websites een idee te geven waar ter wereld hun bezoekers zich bevinden. Deze methode staat bekend als IP-geolocatie.

Google Analytics geeft de feitelijke informatie over de IP-adressen niet door aan zijn klanten. Bovendien kunnen website-eigenaars die Google Analytics gebruiken met behulp van een methode die IP-maskering heet ervoor kiezen om Google Analytics slechts een gedeelte te laten zien van het IP-adres voor geolocatie. Ongeacht of eigenaars van websites Google Analytics gebruiken, ze hebben altijd toegang tot de IP-adressen van bezoekers op hun website.

Persoonsgegevens
zijn gegevens die u persoonlijk identificeren, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres of factuurgegevens. Daarnaast zijn het ook andere gegevens die aan dergelijke informatie kunnen worden gekoppeld. De Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics, waar alle klanten van Analytics zich aan moeten houden, verbieden het traceren of verzamelen van deze gegevens met behulp van Google Analytics of het koppelen van persoonsgegevens aan de statistische informatie die Google Analytics verzamelt via het web.

Gebruik van statistische informatie door Google
Eigenaars van websites die Google Analytics gebruiken, kunnen zelf bepalen welke gegevens Google mag gebruiken. Ze kunnen ervoor kiezen of ze Google deze gegevens al dan niet laten gebruiken met behulp van de instellingen voor het delen van gegevens in Google Analytics. Wanneer deze opties dat toestaan, worden de gegevens gebruikt om de producten en diensten van Google te verbeteren. Eigenaars van websites kunnen deze opties altijd wijzigen.

Browser Opt-out
Om eigenaars van websites meer keuzes te geven inzake de manier waarop hun gegevens door Google Analytics worden verzameld, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met het JavaScript van Google Analytics (ga.js) en geeft aan dat de informatie over het bezoek aan de website niet naar Google Analytics mag worden gestuurd. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on verhindert niet dat informatie naar de website zelf of naar andere statistische webdiensten wordt verstuurd.

Hier vindt u meer informatie over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Contact opnemen met Takeda

U kunt contact met ons opnemen om uw rechten uit te oefenen, inlichtingen te vragen of klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Takeda. Takeda zal de passende maatregelen nemen om uw verzoeken, vragen en klachten te behandelen. Takeda zal binnen de dertig (30) werkdagen reageren op dergelijke verzoeken.

Contactgegevens:

Postadres: T.a.v.: Data Protection Officer, Legal Department, Takeda Pharmaceuticals International AG, Thurgauerstrasse 130, CH-8152 Glattpark-Opfikon (Zürich), Zwitserland.

E-mailadres: dataprivacy@takeda.com

Belangrijke informatie

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (vroegere Privacy Commissie) is verantwoordelijk voor de handhaving van de privacywetgeving in België. Voor meer informatie over uw privacyrechten, of indien u een probleem niet meteen met ons kunt oplossen en u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacy Commissie), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Deze Privacyverklaring is geldig vanaf mei 2018.